ARTICLE D'OPINIÓ


El text argumentatiu
(informació extreta d’editorial Castellnou, llibre de Nivell C)

La finalitat del text argumentatiu és exposar una opinió, rebatre, convèncer o fer creure alguna cosa amb la intenció d’influir i modificar l’opinió del lector o de l’oient.
És el text propi dels editorials, dels articles de col·laboració, de les cartes al director, dels discursos polítics... Són escrits fets per autors que exposen el seu pensament sobre un tema qualsevol que pot interessar perquè és actual o per raons històriques, artístiques, científiques, filosòfiques... És el tipus de text que permet més subjectivitat, i es destaca més que cap altre per la qualitat de les expressions i per la força suggestiva del contingut.

L’estructura del text argumentatiu és com la del text explicatiu: s’exposa alguna cosa, a continuació s’aporten arguments a favor o en contra segons el cas i, finalment, se’n treuen conclusions.
En aquest tipus de text hi ha generalment un títol representatiu per tal que el receptor se situï. En la introducció s’exposa la idea principal, la tesi; en el desenvolupament s’exposen els fets i els arguments documentals, -si és possible-, relacionats i ordenats segons el grau d’importància; per acabar es presenten les conclusions en forma d’un breu comentari final, basat en tots els arguments, que confirma la tesi o idea principal.

L’exposició ha de ser clara, amena i variada. El text ha d’estar ben cohesionat i no ha de tenir imprecisions. Hi abunden les frases llargues, coordinades i subordinades, les expressions de causa, de conseqüència i els verbs d’opinió.ESTRUCTURA

Introducció: tesi o idea principal

Desenvolupament          
  •                 1r argument:   
  •                 2n argument     

Conclusió                                          


CONNECTORS

Per introduir la causa:
perquè            ja que              gràcies a/ al fet que    amb motiu de            
atès que          per raó de       A causa de/que           per tal com               
com que          vist que           considerant que         per mor dePer introduir la conseqüència:
per tant           consegüentment         en conseqüència        en conclusió
doncs              així doncs                   així                              en definitiva
cosa que         la qual cosa                 per això                      per consegüentPer indicar oposició:
però    tanmateix        no obstant això          això no obstant          en canvi
sinó     ara bé              amb tot                       en contra                    al contrariPer indicar objecció:
per bé que                  per bé              si bé                tot i (que)       encara que
malgrat (que)              baldament       mal que           a desgrat que


ENLLAÇOS INTERESSANTS
Cal que parem atenció, de forma detinguda i pausada als dos enllaços que us proposo de l'apartat Articles, documents i webs de lectura obligatòria:

  1. Argumenta en l'apartat argumentacions
  2. Connectors. D'aquest apartat cal fer l'exercici.