divendres, 18 de març del 2011

EL DUBTE DE LA SETMANA 5

A continuació teniu un seguit d'articles de l'Estatut de Catalunya. Estan lleument alterats. Trobeu els errors en l'ús dels pronoms relatius.

ARTICLE 2. LA GENERALITAT
1. La Generalitat és el sistema institucional en el que s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya.

2. La Generalitat és integrada pel Parlament, la Presidència de la Generalitat, el Govern i les altres institucions que estableix el capítol V del títol II.
3. Els municipis, les vegueries, les comarques i els altres ens locals que les lleis determinin integren també el sistema institucional de la Generalitat, com a ens en els que aquesta s'organitza territorialment, sens perjudici de llur autonomia.

4. Els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya i s'exerceixen d'acord amb el que estableixen aquest Estatut i la Constitució.

ARTICLE 5. ELS DRETS HISTÒRICS

L'autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana, que aquest Estatut incorpora i actualitza a l'empara de l'article 2, la disposició transitòria segona i altres preceptes de la Constitució, dels que deriva el reconeixement d'una posició singular de la Generalitat amb relació al dret civil, la llengua, la cultura, la projecció d'aquestes en l'àmbit educatiu, i el sistema institucional en que s'organitza la Generalitat.

ARTICLE 10. LA CAPITAL
La capital de Catalunya és la ciutat de Barcelona, que és la seu permanent del Parlament, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, sens perjudici que el Parlament i el Govern es puguin reunir en altres llocs de Catalunya, d'acord amb què estableixen, respectivament, el Reglament del Parlament i la llei.
ARTICLE 13. LES COMUNITATS CATALANES A L'EXTERIOR
La Generalitat, en els termes establerts per la llei, ha de fomentar els vincles socials, econòmics i culturals amb les comunitats catalanes a l'exterior i els ha de prestar l'assistència necessària. Amb aquesta finalitat, la Generalitat, segons que correspongui, pot formalitzar acords de cooperació amb les institucions públiques i privades dels territoris i els països en els que es troben les comunitats catalanes a l'exterior i pot sol•licitar a l'Estat la subscripció de tractats internacionals sobre aquesta matèria.SOLUCIÓARTICLE 2. LA GENERALITAT

1. La Generalitat és el sistema institucional en el qual/ en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya.

2. La Generalitat és integrada pel Parlament, la Presidència de la Generalitat, el Govern i les altres institucions que estableix el capítol V del títol II.

3. Els municipis, les vegueries, les comarques i els altres ens locals que les lleis determinin integren també el sistema institucional de la Generalitat, com a ens en els quals/en què aquesta s'organitza territorialment, sens perjudici de llur autonomia.

4. Els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya i s'exerceixen d'acord amb el que estableixen aquest Estatut i la Constitució.


ARTICLE 5. ELS DRETS HISTÒRICS
L'autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana, que aquest Estatut incorpora i actualitza a l'empara de l'article 2, la disposició transitòria segona i altres preceptes de la Constitució, dels quals deriva el reconeixement d'una posició singular de la Generalitat amb relació al dret civil, la llengua, la cultura, la projecció d'aquestes en l'àmbit educatiu, i el sistema institucional en què/en el qual s'organitza la Generalitat.

ARTICLE 10. LA CAPITAL
La capital de Catalunya és la ciutat de Barcelona, que és la seu permanent del Parlament, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, sens perjudici que el Parlament i el Govern es puguin reunir en altres llocs de Catalunya, d'acord amb el que estableixen, respectivament, el Reglament del Parlament i la llei.


ARTICLE 13. LES COMUNITATS CATALANES A L'EXTERIOR
La Generalitat, en els termes establerts per la llei, ha de fomentar els vincles socials, econòmics i culturals amb les comunitats catalanes a l'exterior i els ha de prestar l'assistència necessària. Amb aquesta finalitat, la Generalitat, segons que correspongui, pot formalitzar acords de cooperació amb les institucions públiques i privades dels territoris i els països en què/en els quals es troben les comunitats catalanes a l'exterior i pot sol•licitar a l'Estat la subscripció de tractats internacionals sobre aquesta matèria.

4 comentaris:

Anònim ha dit...

Aquest son els errors que he trobat:

ARTICLE 2

1. en el que / en que

3. en els que / en els quals

ARTICLE 5

dels que / dels quals

ARTICLE 13

en els que / on

Mario

Anònim ha dit...

PD: N'he vist un de més:

ARTICLE 10

amb que / amb el que

Mario

Anònim ha dit...

Penso que hi ha els següents errors i proposo les següents correccions:

A2
1. En el que, posar-hi en què o en el qual.
2. En els que, posar-hi en què o en els quals.
A5
Dels que, posar-hi dels quals o de què.
En que, posar-hi en la qual o en què.
A10
Amb què, posar-hi amb el que
A13
En els que, posar-hi on, en què o en els quals.

Glòria

Anònim ha dit...

Article 2:
en el que s'organitza/en què
en els que aquesta s'organitza/en els quals
Article 5:
dels que deriva el reconeixement/dels quals
Article 10:
amb què estableixen/amb el que
ARticle 13:
en els que es troben/en els quals/on

Cristina Martínez